Jaap Schaveling

Onderzoek 2010

Meesterschap in een tijdelijke context
16 april 2010 heb ik mijn proefschrift 'Succesvol interim-management; meesterschap in een tijdelijke context' verdedigd. De onderzoeksversie met uitgebreide literatuurverantwoording, onderbouwing van de conclusies en het survey onderzoeksinstrument is verkrijgbaar in de boekhandel of via managementboek.nl

Van het proefschrift is ook een praktische versie verschenen (inclusief checklist) getiteld 'Scoren met Interim-management; de weg naar tevreden opdrachtgevers'. Ook deze publicatie is verkrijgbaar via managementboek.nl

Kwaliteitsborging van interim-management
Met een groep interim-managers en -bureaus zijn we gestart met een onderzoek naar de kwaliteitsborging van interim-managementopdrachten. De onderzoeksvragen zijn:
• Wat doen de drie bij interim opdrachten betrokken partijen (interim-bureaus, interim-managers en opdrachtgevers) aan kwaliteitsborging rond de interim opdracht?
• Hoe worden deze inspanningen van de ene partij door de twee andere partijen ervaren?
• In hoeverre dragen deze inspanningen bij tot een beter resultaat?

Resultaatdoelstellingen bij de politie
Met Saskia Blaauw MBA werk ik aan een publicatie naar aanleiding van haar MBA afstudeerstudie naar leiderschapsgedrag en teamkenmerken die de resultaatdoelstellingen van teams bij de politie mogelijk beïnvloeden. De onderzoeksgroep betreft de 26 teams van het korps Utrecht.

Onderzoek 2009

Afronding proefschrift naar succesfactoren van interim-management
2009 heb ik vooral besteed aan het afronden van mijn proefschrift over interim-management. Als flexibele optie om het management van organisaties aan te vullen, past interim-management helemaal in deze tijd. Maar wat maakt een interim- managementopdracht succesvol? Hierover gaat mijn proefschrift ‘Succesvol interim-management; meesterschap in een tijdelijke context’. In de literatuur worden verschillende factoren genoemd en ook de betrokkenen zelf hebben er ideeën over, maar welk gedrag en welke randvoorwaarden doen er nu werkelijk toe? Dit onderzoek beantwoordt deze vraag. Mijn verdediging heeft 16 april 2010 met succes plaatsgevonden. Het proefschrift is verkrijgbaar in de boekhandel of via www.managementboek.nl

Het onderzoek steunt op drie pijlers:
• Een literatuurstudie brengt alle mogelijke succesfactoren in kaart.
• Deze literatuurstudie vormt de basis van een verklaringsmodel voor de tevredenheid van de opdrachtgever.
• Dit verklaringsmodel wordt getoetst op basis van 141 interim-managementopdrachten, waarover zowel de interim-manager, de opdrachtgever als medewerkers vragen hebben beantwoord. In totaal waren bij het onderzoek 211 interim-managers, 159 opdrachtgevers, 307 medewerkers en 50 interim-managementbureaus betrokken.
Succesvol interim-management levert opvallende nieuwe inzichten op over dynamieken die een rol spelen in de vertijdelijking van organisaties. Daarmee helpt dit boek om beslissingen over de inzet van interim-managers beter te nemen, en om interim-managers en andere betrokkenen beter te laten handelen, waardoor de ‘kwaliteit van leven’ in organisaties verhoogd kan worden.

Onderzoek 2008

Onderzoek naar tijdelijkheid en psycho-sociale aspecten
Psycho-sociale voorwaarden zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit van een organisatie. Factoren als psychologische veiligheid, relatie met collega’s, psychologisch contract en ondersteuning van de organisatie, hebben meer invloed op de kwaliteit dan bijvoorbeeld charismatisch, stimulerend en zakelijk leiderschap. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op de jaarlijkse Dag voor Tijdelijk Leiderschap op 17 november 2008.
Verder blijkt uit het onderzoek dat tijdelijkheid een steeds belangrijkere factor is in het bedrijfsleven. Organisaties maken steeds meer gebruik van medewerkers met tijdelijke contracten. Slechts 2 procent van de onderzochte organisaties bestaat nog volledig uit vaste medewerkers. Twee op de drie bedrijven hebben interim-managers in dienst. De tijdelijk manager komt vooral veel in het middenkader voor, en minder in de directies van bedrijven. Opmerkelijk is dat organisaties met veel tijdelijkheid minder innovatief blijken te zijn, dan organisaties met weinig tijdelijkheid. Organisaties waar veel personeelswisselingen op managementniveau zijn, blijken minder initiatiefrijk. Van de ondervraagde interimmers probeert niet meer dan 15 procent via zijn interim-project een vaste baan te krijgen. De grote meerderheid zweert bij het interimmen. Vijf jaar geleden was dat nog ondenkbaar. Uit een onderzoek in 2003 bleek dat interimmers voor het merendeel op zoek zijn naar een vast dienstverband. De interimmer is blijkbaar professioneel volwassen geworden’.

Onderzoek 2007

Stand van Zaken van interim-management
Welke aanpak kiezen interim managers? Welke positie hebben interim managers in een opdracht? Waarom worden interim managers ingehuurd en voor welke soorten opdrachten? Welke ontwikkelingen worden verwacht op het gebied van interim management? En welke factoren zijn van invloed op het succes van een interim managementopdracht? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat ik in 2007 heb uitgevoerd. Het betrof een exploratief survey onderzoek met als hoofdonderzoeksvraag: in welke mate komen volgens interim-managers en opdrachtgevers de volgens ervaring en de literatuur voor succes van interim-managementopdrachten relevant gebleken factoren in de praktijk voor? Het onderzoeksverslag is gepubliceerd in het boek ‘Grip op Tijdelijk Leiderschap’ dat 9 april 2008 is uitgebracht door Eiffel. Dit boek is mede de weerslag van een aantal door Eiffel uitgevoerde interviews over Tijdelijk Leiderschap met Karel Noordzij, André Wierdsma, Frank Kwakman, Paul van Os, Jaap van Muijen, Jacques Reijniers en Robert Jan Blomme.